پاهایم رمقی ندارد ؛ وقتی دستهایم خالی از توست ...

پاهایم رمقی ندارد ؛ وقتی دستهایم خالی از توست ...
کاف

پاهایم رمقی ندارد ؛
وقتی دستهایم
خالی از توست..!

👤 مریم پورقلی

kandi
تاریخ : 1397/08/24 | بازدید این مطلب : 26

پاهایم رمقی ندارد ؛ وقتی دستهایم خالی از توست..! 👤 مریم پورقلی kandi